Odbiór zużytego sprzętu

W trosce o nasze wspólne dobro, przypominamy warunki pozwalające na prawidłowe pozbycie się odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Państwa gospodarstwa domowe odgrywają w tym procesie bardzo ważną rolę.

Posiadacze elektrośmieci pochodzących z gospodarstw domowych zobowiązani są do przekazania ich tzw. zbierającym zużyty sprzęt lub nieprofesjonalnym zbierającym. Podmioty te – ale również zakłady przetwarzania zużytego sprzętu, dystrybutorzy sprzętu (np. sklepy, hurtownie) oraz jednostki gminne (tzw. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: gratowiska, punkty mobilne) – tworzą system zbierania i zwrotu zużytego sprzętu.

Gdzie można przekazać elektrośmieci (informacja o punktach zbierania)?

  1. Do dystrybutora sprzętu w punkcie sprzedaży/w punkcie dostawy.
  2. Do dystrybutora prowadzącego jednostkę handlu detalicznego o powierzchni 400 m2.
  3. Do punktu serwisowego.
  4. Do stosownej jednostki gminnej.

Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży/ miejscu dostawy , o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany/dostarczany.

Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia – w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości – zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (np. niektóre markety budowlane, niektóre markety AGD i RTV).

Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna (np. serwisy komputerowe).

Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy do katalogu zadań gmin. Informacje w tym zakresie, w tym o lokalizacji PSZOK znaleźć można np. na stronie internetowej urzędu danej gminy.

Jeżeli odpady zużytego sprzętu pochodzą ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, i podobnych do tego jednostek np. małych firm i instytucji – ich właściwe zagospodarowanie powinno odbywać się zgodnie z ogólnymi warunkami przenoszenia odpowiedzialności za wytwarzane odpady np.: mogą być przekazane do podmiotów posiadających zezwolenie na zbieranie i/lub zezwolenie na przetwarzanie odpowiednich rodzajów odpadów zseie.

Dlaczego tak ważne jest przekazanie elektrośmieci odpowiednim jednostkom?

Prawidłowo utylizując elektrośmieci możemy podarować im „drugie życie” jednocześnie dbając o środowisko. Elektroodpady trafiając do właściwych miejsc czasowego zbierania, są prawidłowo magazynowane i docelowo przekazane do zakładu, w którym sprzęt w sposób bezpieczny będzie:

  • demontowany,
  • zostaną z niego usunięte substancje niebezpieczne,
  • zagospodarowany – m.in. przygotowany do ponownego użycia lub odzysku (w tym: recyklingu).

Informujemy, że Spółka Integrale IT nie jest Wprowadzającym, ani dystrybutorem sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Szczegółowa informacja o systemie zbierania, punktach zbierania ZSEIE oraz roli, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu.

Może Cię zainteresować

Zobacz więcej z tej kategorii